ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმის შემუშავების ტრენინგის მასალები (მოდული 2)

მასალაში წარმოდგენილია ადგილობრივი ადგილობრივი ეკონომომიკური განვითარების:

- ხედვა და მიზნები შემუშავების პრინციპები

- სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების ხედვები და მიზნები

- სამოქმედო გეგმის შემუშავების პრინციპები

- მონიტორინგის სქემა და ინდიკატორები

- ფინანსების მობილიზების პრინციპები