Վերապատրաստման դասընթացի նյութեր - Մոդուլ 2

Կից նյութում ներկայացված են.
− Տեղական տնտեսության SWOT վերլուծության հիմնական հիմունքները,
− Տեղական տնտեսական զարգացման ռազմավարական տեսլականի ձևավորման մոտեցումներ,
− SMART նպատակների ձևավորման մոտեցումները,
− Տեղական մակարդակում այլ երկրների ռազմավարական պլանավորման փորձը։