Թերթիկ 10: Տեղական տնտեսական զարգացման տեսլականի և ռազմավարական նպատակների օրինակներ

Կից նյութում ներկայացված են.
− Տեղական տնտեսության SWOT վերլուծության հիմնական հիմունքներ,
− Տեղական տնտեսական զարգացման ռազմավարական տեսլականի ձևավորման մոտեցումներ,
− SMART նպատակների ձևավորման մոտեցումներ,
− Տեղական մակարդակում այլ երկրների ռազմավարական պլանավորման փորձը։