Վերապատրաստման դասընթացի նյութեր – Մոդուլ 3, տեղական տնտեսական զարգացման պլանի մշակման ուսումնական ծրագրեր

Կից նյութում ներկայացված են.
− Գործողությունների ծրագրի մշակման հիմնական մոտեցումները,
− Մշտադիտարկման ցուցանիշների սահմանման մոտեցումները,
− Ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության և նույնականացման մոտեցումները։